Delegation of the European Union Contact (2019)

The Delegation of the European Union in Asi@Connect partner countries/economies.

Countries/Economies Name Email
Afghanistan Delegation of the European Union to Afghanistan DELEGATION-AFGHANISTAN-PRESS@eeas.europa.eu
Australia Delegation of the European Union to Australia delegation-australia@eeas.europa.eu
Bangladesh Delegation of the European Union to Bangladesh delegation-bangladesh@eeas.europa.eu
Cambodia Delegation of the European Union to Cambodia DELEGATION-CAMBODIA@eeas.europa.eu
China Delegation of the European Union to China delegation-china@eeas.europa.eu
Hong Kong European Union Office to Hong Kong and Macao delegation-hong-kong@eeas.europa.eu
India and Bhutan Delegation of the European Union to India and Bhutan DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu
Indonesia Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam delegation-indonesia@eeas.europa.eu
Japan Delegation of the European Union to Japan delegation-japan@eeas.europa.eu
South Korea Delegation of the European Union to the Republic of Korea Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu
Laos Delegation of the European Union to the Lao PDR Delegation-laos@eeas.europa.eu
Malaysia Delegation of the European Union to Malaysia delegation-malaysia@eeas.europa.eu
Mongolia Delegation of the European Union to Mongolia DELEGATION-MONGOLIA@eeas.europa.eu
Myanmar Delegation of the European Union to Myanmar DELEGATION-MYANMAR@eeas.europa.eu
Nepal Delegation of the European Union to Nepal Delegation-Nepal@eeas.europa.eu
New Zealand Delegation of the European Union to New Zealand delegation-new-zealand@eeas.europa.eu
Pakistan Delegation of the European Union to Pakistan delegation-pakistan@eeas.europa.eu
Philippines Delegation of the European Union to the Philippines Delegation-Philippines@eeas.europa.eu
Singapore European Union Delegation to Singapore delegation-singapore@eeas.europa.eu
Sri Lanka Delegation of the European Union to Sri Lanka and Maldives Tel: (+94-11) 26 74 413/4
Chinese Taipei(Taiwan) European Economic and Trade Office in Taiwan DELEGATION-TAIWAN@eeas.europa.eu
Thailand Delegation of the European Union to Thailand Suparat.udomkiattikul@eeas.europa.eu
Vietnam Delegation of the European Union to Vietnam Delegation-vietnam@eeas.europa.eu